Είστε εδώ

Προσλήψεις προσωπικού στο δήμο Πέλλας

07/09/2017
Δημαρχείο Πέλλας

Ο Δήμος Πέλλας πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου, στα Γιαννιτσά.
Συγκεκριμένα θα προσληφθούν ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης τα εξής άτομα, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα που αναφέρονται στην Ανακοίνωση υπ΄αριθ. ΣΟΧ 2/2017 του Δήμου Πέλλας

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός Θέσης 101
Υπηρεσία Δήμος Πέλλας
Έδρα Υπηρεσίας Γιαννιτσά
Ειδικότητα ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
Διάρκεια Σύμβασης 8 μήνες
Αριθμός Ατόμων 2

Κωδικός Θέσης 102
Υπηρεσία Δήμος Πέλλας
Έδρα Υπηρεσίας Γιαννιτσά
Ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB)
Διάρκεια Σύμβασης 8 μήνες
Αριθμός Ατόμων 1

Κωδικός Θέσης 103
Υπηρεσία Δήμος Πέλλας
Έδρα Υπηρεσίας Γιαννιτσά
Ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (φορτωτής Caterpillar)
Διάρκεια Σύμβασης 8 μήνες
Αριθμός Ατόμων 1

Οι υποψήφιοι της ως άνω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Εντοπιότητα
Για τις ανωτέρω θέσεις με κωδικό 101, 102 και 103 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Πέλλας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ – ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ-Χ"ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τ.Κ.:58100 απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κ. Ανδρόνογλου (τηλ. επικοινωνίας: 2382350822). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. (Από 07/09/2017 έως και 18/09/2017)

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα - Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ.Χρόνου ΣΟΧ
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Περισσότερες λεπτομέρειες
Η Ανακοίνωση αναλυτικά
Παράρτημα
Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
CAPTCHA
Θέλουμε να προσδιορίσουμε ότι είστε πραγματικός χρήστης και να αποτρέψουμε μηχανικές αυτοματοποιημένες συνδέσεις.
Image CAPTCHA
Εισάγετε τους χαρακτήρες που φαίνονται στην εικόνα.

Κοινοποίηση